A H2O ®
RNDr. Ivana
Ringsmuthová
top
kemany

Nabízím služby v těchto oblastech:

 • Zpracování Základní zprávy dle zákona č. 69/2013 Sb. a Vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
 • Vzorkování kvality vody
 • Hydrogeologické posudky stávajících i nových zdrojů vody a ostatního nakládání s vodami
 • Hydrogeologické posouzení možnosti zasakování dešťových a odpadních vod
 • Posouzení ochranných pásem vodních zdrojů (aktualizace stávajících, návrh nových)
 • Hydrogeologický průzkum pro nové zdroje vody
 • Projekty a zhotovení vrtaných studní
 • Pasporty zdrojů vody
 • Provozní řády vodovodů, kanalizací
 • Provozní řády jímacích zařízení, vodního díla, výrobních provozů
 • Havarijní plány podle zákona 59/2006 Sb. a Vyhl. 450/2005 Sb. v platném znění

Mým cílem je klientova spokojenost!

Chcete mít zdravé děti?
Kontrolujte kvalitu jejich vody!

Kontaktujte mě na:
tel.: 602 663 681
e-mail: ring@ah2o.cz

RNDr. Ivana Ringsmuthová
držitel odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění

Branická 1689/36, 14700 Praha 4
IČ: 74213946
24studna